Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 19 January 2018

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Họ và tên: Lý Việt Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại cơ quan: 02053 879 666;  di động 0912.327.424

Địa chỉ e-mail:  sonnptnt@langson.gov.vn

Untitled_1.png