Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020

Xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020

738.pdfDT phu luc kem theo QD (sau hop 19.3).doc