Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông
TTHC trong Lĩnh vực Trồng trọt
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực Trồng trọt
TTHC trong Lĩnh vực Thủy sản
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực Thuỷ sản
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực Thuỷ lợi
TTHC trong Lĩnh vực Thủy lợi
TTHC trong Lĩnh vực Thú y
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực Thú y
TTHC trong Lĩnh vực Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực QLCL NLS và Thuỷ sản
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực PTNT
TTHC trong Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Quyết định một cửa TTHC của BQL HỮu Liên
TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Quản lý công sản
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực KTHT
TTHC trong Lĩnh vực Kinh tế hợp tác
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực Chăn nuôi
TTHC trong Lĩnh vực Chăn nuôi
TTHC trong Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực BVTV 01
Quyết định một cửa TTHC lĩnh vực BVTV 02