Xây dựng nông thôn mới http://sonn.langson.gov.vn/en/taxonomy/term/95 en Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3712 <span>Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020</span> <div class="post-categories categories-background pink" ><a href="/en/taxonomy/term/95" hreflang="en">Xây dựng nông thôn mới</a></div> <span><span lang="" about="/en/user/52" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype=""></span></span> <span>Thu, 18/07/2019 - 09:28</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020</p> <p><a href="http://sonn.langson.gov.vn/sites/sonn.langson.gov.vn/files/1271.pdf">1271.pdf</a></p> </div> Thu, 18 Jul 2019 08:28:12 +0000 quantri10 3712 at http://sonn.langson.gov.vn Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3627 <span>Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020</span> <div class="post-categories categories-background pink" ><a href="/en/taxonomy/term/95" hreflang="en">Xây dựng nông thôn mới</a></div> <span><span lang="" about="/en/user/52" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype=""></span></span> <span>Mon, 22/04/2019 - 08:54</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt <br /> chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020</p> <p><a href="http://sonn.langson.gov.vn/sites/sonn.langson.gov.vn/files/738.pdf">738.pdf</a>; <a href="http://sonn.langson.gov.vn/sites/sonn.langson.gov.vn/files/DT%20phu%20luc%20kem%20theo%20QD%20(sau%20hop%2019.3).doc">DT phu luc kem theo QD (sau hop 19.3).doc</a></p> <p><coccocgrammar></coccocgrammar></p> </div> Mon, 22 Apr 2019 07:54:24 +0000 quantri10 3627 at http://sonn.langson.gov.vn Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3468 <span>Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn</span> <div class="post-categories categories-background pink" ><a href="/en/taxonomy/term/95" hreflang="en">Xây dựng nông thôn mới</a></div> <span><span lang="" about="/en/user/52" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype=""></span></span> <span>Tue, 22/05/2018 - 05:34</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:17.25pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">BỘ TIÊU CHÍ </span></b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:17.25pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO</span></b><b> </b></span></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:17.25pt"><span style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.1pt">GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN</span></span></b></span></span></span></span></span></p> <p class="fin" style="margin-top:3.0pt; margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><i><span lang="VI" style="font-size:13.0pt" xml:lang="VI"><span style="font-weight:normal">(Ban hành kèm theo Quyết định số </span></span></i><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-weight:normal">933</span></span></i><i><span lang="VI" style="font-size:13.0pt" xml:lang="VI"><span style="font-weight:normal">/QĐ-UBND ngày </span></span></i><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-weight:normal">22</span></span></i><i><span lang="VI" style="font-size:13.0pt" xml:lang="VI"><span style="font-weight:normal">/</span></span></i><i><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-weight:normal">5</span></span></i><i><span lang="VI" style="font-size:13.0pt" xml:lang="VI"><span style="font-weight:normal">/2018  của UBND tỉnh)</span></span></i></span></span></span></span></p> <p class="fin" style="margin-top:3.0pt; margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:16pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="color:blue"><span style="font-weight:bold"><line from="133.6pt,2.3pt" id="_x0000_s1026" style="position:absolute; left:0; text-align:left; z-index:251659264" to="336.6pt,2.3pt"></line></span></span></span></span></p> <table align="center" class="Table" style="margin-left: -30.05pt; border-collapse: collapse; border: 1pt solid windowtext; width: 828px;" width="657"><tbody><tr><td style="border: 1pt solid windowtext; width: 99px; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">TT </span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 128px; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tên tiêu chí</span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 435px; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="414"> <p align="center" style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Nội dung tiêu chí</span></b></span></span></span></p> </td> <td style="border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 102px; border-left: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Chỉ tiêu</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </td> </tr><tr><td rowspan="8" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">1</span></b></span></span></span></p> </td> <td rowspan="8" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p class="MsoTitle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p class="MsoTitle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p class="MsoTitle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p class="MsoTitle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p class="MsoTitle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-style:italic"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-style:normal">Đường giao thông</span></span></b></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p class="MsoTitle" style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-style:italic"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-style:normal">1.1. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp theo quy định.</span></span></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">100%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p class="MsoTitle" style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-style:italic"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-style:normal">1.2.  Đường trục thôn, xóm: </span></span></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p class="MsoTitle" style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-style:italic"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-style:normal">- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường đạt quy định của Bộ Giao thông vận tải </span></span></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">80%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Có rãnh thoát nước hai bên đường hoặc đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa, không ứ đọng</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥  90%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Có biển báo giao thông đầu các trục thôn (biển báo hạn chế tải trọng xe, biển chỉ dẫn...).</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">1.3.  Đường ngõ, xóm:</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường (mặt đường tối thiểu </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2,0m; trừ trường hợp bất khả kháng mặt đường rộng 1,0m).</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">75%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Có rãnh thoát nước mặt đường hoặc đảm bảo thoát nước tốt, không lầy lội vào mùa mưa</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="7" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2</span></b></span></span></span></p> </td> <td rowspan="7" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Nhà văn hóa, Khu thể thao</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2.1.Nhà văn hoá , khu thể thao xã </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Nhà văn hóa, hội trường xã: Có các phòng chức năng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:40.75pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 40.75pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Khu thể thao: Được xây dựng theo quy định <i>(tối thiểu phải có sân bóng đá 07 người với diện tích từ 45m x 60m theo tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải có quy hoạch sân bóng đá 90m x 120m theo tiêu chuẩn)</i> và có một số dụng cụ thể dục, thể thao đảm bảo theo công trình thể dục thể thao và các môn thể thao của từng địa phương. Các hoạt động thể dục, thể thao phải đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 40.75pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:56.75pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.75pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> - Có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi <i>(có thể xây dựng riêng hoặc bố trí kết hợp)</i>. Có hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi đạt 30% thời gian hoạt động.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.75pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2.2. Nhà văn hóa và sân thể thao thôn</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Nhà văn hóa thôn: Có đầy đủ trang thiết bị nhà văn hoá theo quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút 30% trở lên/tổng số dân tham gia; hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em đạt 30% thời gian hoạt động</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:71.5pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 71.5pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Có sân thể thao đơn giản (từ 200m<sup>2</sup> trở lên) và có các dụng cụ thể thao tối thiểu phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương; thu hút 15% trở lên/tổng số dân tham gia hoạt động thể dục thể thao.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 71.5pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:37.0pt"><td rowspan="3" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">3</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="3" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">Thủy lợi</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp được tưới tiêu chủ động bởi công trình thủy lợi.</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥  90%</span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:37.0pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">3.2. Có mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất phát triển các loại cây trồng có giá trị cao phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥  01 mô hình</span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:37.0pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">3.3. Các đơn vị sử dụng nước (UBND cấp xã, HTX, THT,...) xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối, điều tiết nước đảm bảo cấp nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả.</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 37pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="2" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">4</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </td> <td rowspan="2" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hệ thống điện</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">4.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">100%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">4.2. Đường giao thông đi qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥  50%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">5</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Trường học</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">100%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="2" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">6</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="2" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Truyền thông</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">6.1. Đài truyền thanh xã: </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Đài truyền thanh xã và hệ thống loa truyền thanh tại các thôn hoạt động hiệu quả, ổn định, đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 2h/ngày, trong đó có thời lượng dành cho phát sóng các nội dung thông tin, tuyên truyền từ chính quyền cấp xã.</span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Đảm bảo 75% hộ dân nghe được thông tin từ hệ thống loa hoạt động<i>.</i></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="letter-spacing:-.1pt">6.2. Xã có Trang thông tin điện tử của xã hoặc Trang thông tin điện tử thành phần trên cổng/trang thông tin điện tử của huyện cung cấp tối thiểu các thông tin:</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Thông tin địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, văn hóa, di tích, danh thắng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của xã.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Tin tức hoạt động của xã.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật.</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="4" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">7</span></b></span></span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Nhà ở và công trình phụ trợ</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="2" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">7.1. Tỷ lệ n</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">hà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ 90%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">7.2. Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa phương và nhà ở dân cư phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">7.3. Các công trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp) được bố trí </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">t</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">huận tiện sinh hoạt</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">hợp vệ sinh</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, bảo đảm mỹ quan. </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="3" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">8</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="3" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Thu nhập</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="3" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người)</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2018: 36 Tr</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2019: 39 Tr</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">2020: 43 Tr</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">9</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hộ nghèo</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018-2020</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≤ 6%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="2" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">10</span></b></span></span></p> </td> <td rowspan="2" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">10.1. Có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tham gia vào chuỗi liên kết hoặc một khâu trong chuỗi liên kết (sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ,...).</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">10.2. Có mô hình phát triển sản xuất gắn với sản phẩm trọng điểm của địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có sự liên kết trong tổ chức sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã...; sản phẩm trọng điểm được xây dựng nhãn mác, bao bì, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có định hướng phát triển dịch vụ, du lịch phù hợp... </span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="12" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">11</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </td> <td rowspan="12" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span lang="ES" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="ES">Văn hóa, Giáo dục, Y tế</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">11.1. Văn hoá: </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="NL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NL">- Tỷ lệ thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 2 năm trở lên</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ 90</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">-  Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥  90%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Xã có các câu lạc bộ Văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng hoạt động có hiệu quả </span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"> </p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống có đặc thù riêng.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span lang="DE" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="DE">11.2. </span><span lang="DE" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="DE">Giáo dục: </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định hiện hành</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3 theo quy định hiện hành </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ 65</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">11.3. Y tế: </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </td> </tr><tr style="height:70.5pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 70.5pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế với số điểm từ 85 điểm trở lên; thực hiện tốt công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 70.5pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Tỷ lệ người tham gia BHYT </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> 90 %</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="7" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12</span></b></span></span></span></p> </td> <td rowspan="7" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Vệ sinh môi trường</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="margin-top:0cm; margin-right:-4.05pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-4.6pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="letter-spacing:-.4pt">- Nước hợp vệ sinh ≥ 95%</span></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Nước sạch</span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ 55%</span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.2. Đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn, phát quang, vệ sinh sạch sẽ bảo đảm sáng- xanh - sạch - đẹp, phù hợp với bản sắc văn hóa của từng xã. Các thôn trên địa bàn xã phải có quy chế vệ sinh đường làng, ngõ xóm (định kỳ tối thiểu 02 lần/tháng  tổ chức làm vệ sinh chung); khuyến khích xây dựng hàng rào cây xanh hoặc xanh hóa tường rào cứng hai bên đường qua các khu dân cư tập trung bằng các loại cây xanh, hoa, cây cảnh phù hợp tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.3. Nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư phải có hệ thống xử lý thoát nước đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường; chất thải rắn thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:70.5pt"><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 70.5pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.4. Rác thải phải được thu gom, phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình đảm bảo không có tình trạng vứt rác nơi công cộng và những nơi trái quy định; 100% hộ gia đình đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 70.5pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.5. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.6. Tỷ lệ số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý và lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để nâng cao giá trị sử dụng đất góp phần làm tăng thu nhập và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">≥ 70%</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">12.7. Tối thiểu 90% chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư được xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, chất thải chăn nuôi phải được xử lý, không xả thải trực tiếp ra môi trường (trường hợp chăn nuôi gia cầm thì phải có khu chăn thả riêng, có hàng rào đảm bảo gia cầm tự không do ra sân, nhà và đường công cộng)</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">. </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">13</span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="margin-top:0cm; margin-right:-8.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-7.15pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Khu dân cư kiểu mẫu</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Mỗi xã hoàn thành xây dựng tối thiểu 01 khu dân cư</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td rowspan="4" style="border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; width: 99px; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt;" width="41"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">14</span></span></span></span></p> </td> <td rowspan="4" style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 128px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="96"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hệ thống chính trị</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> và </span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">An ninh, trật tự</span></b><b> </b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">xã hội</span></b></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">14.1. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ;</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” và Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">14.2. Về cải cách hành chính: Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- 100% th</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 50% thủ tục hành chính được </span><span lang="NO-BOK" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" xml:lang="NO-BOK">triển khai hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="letter-spacing:-.3pt">- Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân đạt từ 100% số hồ sơ trở lên.</span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">14.3. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">An ninh trật tự đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có các mô hình tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả. </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr><tr><td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 435px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="414"> <p style="margin-top:0cm; margin-right:-4.7pt; margin-bottom:.0001pt; margin-left:-2.2pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">14.4. Các thôn, bản xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước, hương ước tại cộng đồng, tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. </span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom: 1pt solid windowtext; width: 102px; border-top: none; border-left: none; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" width="106"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:110%"><span style="font-family:&quot;.VnTime&quot;,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Đạt</span></span></span></span></p> </td> </tr></tbody></table><p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> </div> Tue, 22 May 2018 04:34:45 +0000 quantri10 3468 at http://sonn.langson.gov.vn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn http://sonn.langson.gov.vn/en/node/3467 <span>Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn </span> <div class="post-categories categories-background pink" ><a href="/en/taxonomy/term/95" hreflang="en">Xây dựng nông thôn mới</a></div> <span><span lang="" about="/en/user/52" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype=""></span></span> <span>Tue, 28/02/2017 - 05:13</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> </p> <div class="WordSection1"> <table class="Table" style="width:472.35pt; margin-left:2.05pt; border-collapse:collapse; border:undefined" width="630"><tbody><tr style="height:32.25pt"><td style="width:167.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:32.25pt" valign="top" width="223"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="tab-stops:-2.05pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:13.0pt">UỶ BAN NHÂN DÂN</span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:13.0pt">TỈNH LẠNG SƠN</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><line from="48.65pt,2.35pt" id="_x0000_s1028" style="position:absolute; left:0; text-align:left; z-index:251658752" to="99.65pt,2.35pt"><span style="position:absolute; margin-left:64px; margin-top:2px; width:70px"><span style="z-index:251658752"><span style="left:0px"><span style="height:2px"><img alt="" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" style="width:70px; height:2px" /></span></span></span></span></line></span></span></span></p> </td> <td style="width:304.85pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:32.25pt" valign="top" width="406"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:13.0pt">CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT <place w:st="on"><country-region w:st="on">NAM</country-region></place></span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 17.3333px;"><b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b></span></font></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><line from="59.3pt,17.15pt" id="_x0000_s1027" style="position:absolute; left:0; text-align:left; z-index:251657728" to="229.4pt,17.15pt"><span style="position:absolute; margin-left:78px; margin-top:22px; width:229px"><span style="z-index:251657728"><span style="left:0px"><span style="height:2px"><img alt="" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" style="width:229px; height:2px" /></span></span></span></span></line></span></span></span></p> </td> </tr><tr style="height:18.05pt"><td style="width:167.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:18.05pt" valign="top" width="223"> <p align="center" style="margin-top:6.0pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:13.0pt">Số: 315 /QĐ-UBND</span></span></span></span></p> </td> <td style="width:304.85pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:18.05pt" valign="top" width="406"> <p align="center" style="margin-top:6.0pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i>Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2017</i></span></span></span></p> </td> </tr></tbody></table><p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">QUYẾT ĐỊNH</span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">Về việc áp dụng một số tiêu chí trong </span></b><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.1pt">Bộ tiêu chí quốc gia </span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.1pt">về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn</span></span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><line from="157.45pt,1.85pt" id="_x0000_s1026" style="position:absolute; left:0; text-align:left; z-index:251656704" to="311.8pt,1.85pt"></line></span></span></span></span></p> <table align="left" style="border:undefined"><tbody><tr><td height="1" width="209"> </td> </tr><tr><td> </td> <td> </td> </tr></tbody></table><p align="center" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:center"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN</span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:17.0pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="tab-stops:210.7pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.2pt">Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="tab-stops:210.7pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.2pt">Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span style="font-size:14.0pt">Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 08a/TTr-SNN ngày 17/02/2017,</span></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:center"> </p> <p align="center" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:center"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">QUYẾT ĐỊNH:</span></b></span></span></span></span></p> <p align="center" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:center"> </p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span style="font-size:14.0pt">Điều 1.</span></b><span style="font-size:14.0pt"> Á</span><span style="font-size:14.0pt">p dụng một số tiêu chí trong </span><span style="font-size:14.0pt"><span style="letter-spacing:-.1pt">Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">I.</span></b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"> <b>Tiêu chí Giao thông (Tiêu chí số 02)</b></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">1. Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng được các yêu cầu sau:</span></b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">1.1. Chỉ tiêu 2.1. Đối với đường trục xã:</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"><span style="letter-spacing:-.3pt">- Có tuyến đường đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100</span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">%. </span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Các tuyến đường xã được cứng hóa mặt đường đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">Trường hợp đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện khác đi qua địa bàn xã thì coi những tuyến đường này là đường xã đã đạt tiêu chí.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">1.2. Chỉ tiêu 2.2. Đối với đường trục thôn, bản: Được cứng hóa mặt đường đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, các tuyến đường đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.3. Chỉ tiêu 2.3. Đối với đường ngõ, xóm: Được cứng hóa mặt đường đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, các tuyến đường đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.4. Chỉ tiêu 2.4. Đối với đường trục chính nội đồng: Không lầy lội, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>2. Quy định về cứng hóa mặt đường:</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Các tuyến đường được coi là cứng hóa mặt đường là các tuyến đã được làm mặt đường bằng các loại vật liệu khác nhau như: đá nhựa, bê tông, gạch lát, đá xẻ hoặc rải cấp phối đá thải, sỏi suối, xỉ lò, gạch vỡ, cấp phối đồi… được lu lèn chặt, đảm bảo thoát nước mặt tốt, không bị lầy lội vào mùa mưa. </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>3. Quy định đối với các loại đường: </b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i>3.1. Đường trục xã:</i></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Đường đến trung tâm xã: Là đường nối từ trung tâm hành chính của huyện tới trung tâm hành chính của xã (đường đến trung tâm xã có thể là đường quốc lộ,  đường tỉnh, đường huyện hoặc là đường xã).</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Đường xã: Là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, bản; đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đường xã có bề rộng nền tối thiểu là 4,0m; Bề rộng mặt tối thiểu là 3,0m; có các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo theo quy định; theo danh mục đã được UBND huyện phê duyệt.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i>3.2. Đường trục thôn:</i> Là đường nối từ trung tâm thôn đến các cụm dân cư; hoặc đường nối từ đường trục chính đến các cụm dân cư trong thôn; hoặc đường nối giữa các cụm dân cư (xóm) trong thôn. Đường trục thôn có bề rộng nền tối thiểu là 3,0m; Bề rộng mặt tối thiểu là 2,0m; có các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo theo quy định.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i>3.3. Đường ngõ, xóm:</i> Là đường nối giữa các hộ gia đình trong các cụm dân cư (trong các xóm); có chiều rộng mặt đường nhỏ nhất là 1,0m.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i>3.4. Đường trục chính nội đồng:</i> Là đường chính nối từ các khu dân cư đến khu sản xuất tập trung của xã.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>II.</b> <b>Tiêu chí Thủy lợi (Tiêu chí số 03)</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>Chỉ tiêu 3.1. T</b><b>ỷ</b><b> l</b><b>ệ</b><b> di</b><b>ệ</b><b>n tích </b><b>đấ</b><b>t s</b><b>ả</b><b>n xu</b><b>ấ</b><b>t nông nghi</b><b>ệ</b><b>p </b><b>đượ</b><b>c t</b><b>ướ</b><b>i và tiêu nước ch</b><b>ủ</b><b> </b><b>độ</b><b>ng đạt từ 80% trở lên</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Xã đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1. Tiêu chí về thủy lợi khi đáp ứng các yêu cầu: </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Đối với xã đã có các công trình thủy lợi trên địa bàn đáp ứng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt 80% năng lực tưới thiết kế của công trình trở lên.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Đối với xã chưa có công trình thủy lợi, nhưng có quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn xã và đủ điều kiện để đầu tư xây dựng thì phải đầu tư xây dựng để đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tưới và tiêu đạt 80% năng lực tưới thiết kế của công trình trở lên.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Trường hợp xã không có quy hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hoặc có quy hoạch nhưng không đủ điều kiện để đầu tư xây dựng thì không xem xét tiêu chí thủy lợi.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">III.</span></b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"> <b>Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 06)</b></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>1. Chỉ tiêu 6.1. Nhà văn hóa xã </b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.1. Nhà văn hóa xã </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a) Đối với xã thuộc khu vực I, II</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.1pt" xml:lang="VI">- Diện tích đất quy hoạch đối với hội trường văn hóa đa năng tối thiểu 300m².</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Quy mô xây dựng hội trường đa năng nhà văn hóa tối thiểu 150 chỗ ngồi.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Có các phòng chức năng. </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">b) Đối với xã thuộc khu vực III</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.1pt" xml:lang="VI">- Diện tích đất quy hoạch đối với hội trường văn hóa đa năng tối thiểu 200m².</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Quy mô xây dựng hội trường đa năng nhà văn hóa tối thiểu 100 chỗ ngồi.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Có các phòng chức năng. </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">1.2. Sân thể thao xã: Có sân thể thao xã theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>2. Chỉ tiêu 6.2.</b> <b>Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Khuyến khích các xã có quy hoạch quỹ đất để xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>3. Chỉ tiêu 6.3. Nhà văn hóa, sân tập thể thao thôn</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">3.1. Nhà văn hóa thôn </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">a) Đối với các xã thuộc khu vực I, II</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Nhà văn hóa thôn: 100% thôn hoặc liên thôn có nhà văn hóa và có sân tập thể thao đơn giản, cụ thể:</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Diện tích đất quy hoạch cho Nhà văn hóa từ 200 m<sup>2</sup> trở lên;</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">+ Quy mô xây dựng nhà văn hóa 80 </span>chỗ ngồi trở lên, trường hợp khó khăn về mặt bằng thì bảo đảm có đủ chỗ ngồi tương ứng với số hộ trong thôn.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Có sân khấu trong hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa; trường hợp khó khăn về mặt bằng thì chưa cần thiết có sân khấu.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Công trình phụ trợ: Có nhà vệ sinh, khuyến khích có tường rào bảo vệ.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Trang thiết bị: đạt 80%; trường hợp khó khăn kinh phí thì bảo đảm trang bị tối thiểu như bàn, ghế, các trang thiết bị còn lại sẽ bố trí dần qua các năm.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Có sân tập thể thao đơn giản.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">b) Đối với các xã thuộc khu vực III</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Nhà văn hóa thôn:</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+<span style="letter-spacing:-.2pt"> Diện tích đất quy hoạch nhà văn hóa từ 100 m<sup>2</sup> trở lên;</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">+</span> Có hội trường nhà văn hóa tối thiểu từ 50 chỗ ngồi trở lên; trường hợp khó khăn về mặt bằng thì bảo đảm đủ chỗ ngồi tương ứng với số hộ trong thôn.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Có sân khấu trong hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa; trường hợp khó khăn về mặt bằng thì chưa cần thiết có sân khấu.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Công trình phụ trợ: Có nhà vệ sinh, khuyến khích có tường rào bảo vệ.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">+ Trang thiết bị: Đạt 80% trở lên; Trường hợp khó khăn kinh phí bảo đảm trang bị tối thiểu như bàn, ghế, các trang thiết bị còn lại sẽ bố trí dần qua các năm.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Có sân tập thể thao đơn giản.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.1pt" xml:lang="VI">3.2. Trường hợp sử dụng đình làng hoặc điểm sinh hoạt công cộng khác làm nơi hoạt động văn hóa, thể thao mà đảm bảo diện tích, có trang thiết bị và nội dung hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà văn hóa vẫn được tính có nhà văn hóa thôn. </span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">IV. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại (Tiêu chí số 07)</span></b></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>1. Đối với xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"><span style="letter-spacing:-.1pt">1.1. Xã có chợ nông thôn trong quy hoạch ngành thương mại do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt và đạt chuẩn tiêu chí khi đáp ứng các yêu cầu sau:</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">a) Về diện tích, mặt bằng xây dựng chợ : Có mặt bằng chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ; bố trí đủ diện tích cho các hộ kinh doanh; diện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m<sup>2</sup>.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">b) Về kết cấu nhà chợ chính: Nhà chợ chính phải bảo đảm kiên cố hoặc bán kiên cố.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">c) Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình:</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"> Có bảng hiệu thể hiện tên chợ; nền chợ phải được bê tông hóa; có khu vệ sinh bố trí nam, nữ riêng; bố trí địa điểm hoặc phương án trông giữ xe; khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; có nước sạch, nước hợp vệ sinh; có phương án và hệ thống cấp điện theo quy định; có khu thu gom rác và xử lý rác trong ngày; có hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm; có thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy, chữa cháy cho chợ theo quy định.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">d) Về điều hành quản lý chợ:</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"><span style="letter-spacing:-.3pt">- Có tổ chức quản lý và Nội quy chợ được </span></span><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">do UBND<span style="letter-spacing:-.3pt"> cấp có thẩm quyền phê duyệt.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra; các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. </span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">1.2. Xã có <span style="background:white">cơ sở bán lẻ khác ở nông thôn đạt tiêu chí khi đáp ứng được một trong các yêu cầu sau:</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">a) Siêu thị mini</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Có bảng hiệu thể hiện thông tin cần thiết.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Có diện tích kinh doanh từ 200m<sup>2</sup>; có bố trí điểm hoặc phương án trông giữ xe, khu vệ sinh với quy mô phù hợp; danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên và không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc; có thiết kế và trang bị kỹ thuật đảm bảo cho: bảo quản hàng hóa , đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh; Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">b) Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Có bảng hiệu thể hiện thông tin cần thiết.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">- Có diện tích kinh doanh tối thiểu từ 50m<sup>2</sup> trở lên và có nơi để xe với quy mô phù hợp; Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên hàng trở lên và không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, đảm bảo theo yêu cầu; Có trang thiết bị cần thiết để bảo quản hàng hóa. </span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="letter-spacing:-.3pt" xml:lang="VI">2. Đối với xã chưa có hoặc không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn</span></b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Trường hợp xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch ngành thương mại đã được do UBND tỉnh phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần thiết đầu tư xây dựng; hoặc xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch ngành thương mại do UBND tỉnh phê duyệt thì sẽ không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">V. Tiêu chí Thông tin và truyền thông (Tiêu chí số 08)</span></b></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>1. Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI"><span style="letter-spacing:-.2pt">Có ít nhất 01 (một) điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ<i> </i>tại xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">2. Chỉ tiêu 8<span style="letter-spacing:-.2pt">.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet</span></span></b></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">Điều kiện tối thiểu đạt chuẩn (</span></i><i>đạt được một trong 2 tiêu chí sau): </i></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.1. Tất cả các thôn, bản trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại (dịch vụ điện thoại cố định mặt đất, dich vụ thông tin di động mặt đất) và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet (dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">2.2. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện tại mục 2.1 thì trên địa bàn xã phải có ít nhất 01 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy nhập internet.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>3. Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><i><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">Điều kiện tối thiểu đạt chuẩn:</span></i></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Xã có đài truyền thanh do UBND cấp xã trực tiếp quản lý nhân sự, máy móc thiết bị và kinh phí hoạt động.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">- Ít nhất 50% số hộ dân trong xã được nghe thông tin từ hệ thống loa hoạt động (đối với các xã đặc biệt khó khăn chưa bắt buộc phải đáp ứng nội dung này trong giai đoạn 2017-2020).</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>4. Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành:</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="VI" style="letter-spacing:-.2pt" xml:lang="VI">- Các cơ quan trong hệ thống chính trị: Đảng ủy, HĐND, </span>UBND<span style="letter-spacing:-.2pt">, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đều có máy vi tính phục vụ công tác.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Xã có ít nhất 02 hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có ứng dụng CNTT.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- 100% cán bộ công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Khuyến khích có trang thông tin điện tử thành phần trên trang thông tin điện tử của huyện, thành phố.</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">VI.</span></b> <b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">Tiêu chí </span></b><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt" xml:lang="VI">Môi trường và an toàn thực phẩm</span></b><b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX"> (tiêu chí số 17)</span></b></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>1. Chỉ tiêu 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch</b></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Việc mai táng người chết được thực hiện phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại. </span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="ES-MX" style="letter-spacing:-.1pt" xml:lang="ES-MX">- Trường hợp các thôn, hộ gia đình ở xa nghĩa trang hoặc không có nghĩa trang tiến hành mai táng tại các khu đất tập trung của thôn hoặc tại các khu đất của dòng họ, gia đình đảm bảo khoảng cách xa khu dân cư, những hộ dân ở phân tán tại các chòm xóm và nguồn nước đang sử dụng cho mục đích ăn uống tối thiểu 100m.</span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">- Thực hiện cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang (có đường đi, cây xanh, rào ngăn, có hệ thống mương thoát nước mặt,...).</span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">Điều 2.</span></b> <b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">Tổ chức thực hiện:</span></b></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX"><span style="letter-spacing:-.1pt">1. Các sở, ban, ngành căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định này và quy định có liên quan của bộ, ngành Trung ương chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện; thẩm định, nghiệm thu các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">2. UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định này tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm tổ chức rà soát đánh giá mức độ hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX"><span style="letter-spacing:-.2pt">Điều 3.</span></span></b> <span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX"><span style="letter-spacing:-.2pt">Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1186/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:0cm; text-align:justify"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">Điều 4.</span></b> <span lang="ES-MX" style="font-size:14.0pt" xml:lang="ES-MX">Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <table class="Table" style="border-collapse:collapse; border:undefined"><tbody><tr style="height:143.8pt"><td style="width:254.85pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:143.8pt" valign="top" width="340"> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><i>Nơi nhận:</i></b></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- </span></b><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">Như Điều 4;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- UBND các huyện, thành phố;</span></span></span></span></p> <p style="margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">- Lưu: VT, KTN </span><span lang="SQ" style="font-size:8.0pt" xml:lang="SQ">(VQK)</span><span lang="SQ" style="font-size:11.0pt" xml:lang="SQ">.</span></span></span></span></p> </td> <td style="width:220.55pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:143.8pt" valign="top" width="294"> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="SQ" style="font-size:13.0pt" xml:lang="SQ">TM. ỦY BAN NHÂN DÂN</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b><span lang="SQ" style="font-size:13.0pt" xml:lang="SQ">CHỦ TỊCH</span></b></span></span></span></p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p align="center" style="text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="page:WordSection1"><span style="font-size:14pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><b>Phạm Ngọc Thưởng</b></span></span></span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <p> </p> <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> Tue, 28 Feb 2017 05:13:13 +0000 quantri10 3467 at http://sonn.langson.gov.vn