Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

Công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp, Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, công bố danh mục  Danh mục: 02 thủ tục hành chính (01 thủ tục mới ban hành, 01 thủ tục sửa đổi, bổ sung) phê duyệt Quy trình nội bộ của 02 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Trong đó:

- Sửa đổi 01 TTHC cấp tỉnh: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức; thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh.

- Ban hành mới 01 TTHC cấp huyện: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái; thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.

Các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung được công bố theo Quyết định số 178/QĐ-BNN-LN ngày 08/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các thủ tục hành chính được công bố ban hành, sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, tại Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC đã quy định chi tiết các bước thực hiện, cụ thể từng bộ phận, cơ quan giải quyết và thời gian các bước thực hiện./.