Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và học tập Chuyên đề năm 2024

Ngày 18/6/2024, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và học tập Chuyên đề năm 2024.

Tham dự hội nghị có 95 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc 17 phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, với tinh thần đổi mới phương thức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, các đại biểu đã được PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt 02 chuyên đề, gồm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính cho cán bộ, đảng viên và người lao động; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Với chuyên đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tích cực học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án văn hoá công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải chấp hành tốt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt là Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đồng chí báo cáo viên cho biết, thời gian sắp tới Trung ương Đảng sẽ tổ chức triển khai học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW đến tất cả các tổ chức Đảng trong toàn quốc.

Trong nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đồng chí báo cáo viên đã thông tin về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua do Đảng ta lãnh đạo. Bên cạnh đó là một số mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bài học về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên khi nước ta còn đang trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp,… Trong quá trình triển khai thực hiện công tác, mỗi cơ quan, đơn vị cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sửa chữa những khuyết điểm, sai sót nếu có phát sinh. Đồng thời qua kiểm tra, giám sát để kịp thời bổ sung cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có hiệu quả. Đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về đường lối, quan điểm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, các tổ chức đảng cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong công tác.

          PGS-TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng triển khai các nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới tại mỗi cơ quan, đơn vị, thay mặt Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Bí thư Đảng uỷ quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Thứ nhất, Cấp uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; Công văn số 30/SNN-VP ngày 05/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện chủ đề năm 2024 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Thứ hai, Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,… nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc ngành.

Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm./.

Nguyễn Duy Hà (Trung tâm Khuyến nông)