Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
108/KH-SNN 10-08-2023 Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2023 - 2030
97 /KH-SNN 27-06-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 (Thay thế Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 14/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023)
87/KH-SNN 15-05-2023 Kế hoạch Tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
71/KH-SNN 07-04-2023 Kế hoạch Học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023
69/KH-SNN 06-04-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế
67/KH-SNN 05-04-2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
64 /KH-SNN 31-03-2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
61/KH-SNN 24-03-2023 Kế hoạch Tổ chức các Hội nghị triển khai các văn bản, cơ chế chính sách của tỉnh và một số quy định của Trung ương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
57 /KH-SNN 17-03-2023 Kế hoạch Kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây
56 /KH-SNN 16-03-2023 Kế hoạch Thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
54/KH-SNN 15-03-2023 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
45/KH-SNN 03-03-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030’’ năm 2023
37/KH-SNN 28-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023
30/KH-SNN 17-02-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận năm 2023
29/KH-SNN 15-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
28/KH-SNN 15-02-2023 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
27/KH-SNN 13-02-2023 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023
25 /KH-SNN 09-02-2023 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
22/KH-SNN 08-02-2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 về nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19/KH-SNN 07-02-2023 Kế hoạch Khắc phục các hạn chế trong kết quả bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành (DDCI) năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
21/KH-SNN 07-02-2023 Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
18/KH-SNN 07-02-2023 Kế hoạch Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023
17/KH-SNN 06-02-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/KH-SNN 04-02-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
12/KH-SNN 30-01-2023 Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2023