Skip to main content
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
61/TB-KL 08-12-2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1197/QĐ-UBND 26-06-2020 Quyết định Điêu chinh, bô sung Kê hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kêt quả vay vốn Ngân hàng Thê giới năm 2020
134/KH-UBND 31-07-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
43/KH-SNN 26-04-2019 KẾ HOẠCH Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
114/KH-UBND 26-07-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
47/TB-SNN 27-06-2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
142/QĐ-SNN 17-05-2018 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, gói thầu: Rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
150/KH-UBND 26-08-2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018
1211/QĐ-UBND 17-07-2015 Danh mục dự án thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020