Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
117/SNN-PTNT 26-07-2023 Về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
61 /QĐ-SNN 30-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống cầu máng, mương trạm bơm Sẩy Hạ - Sẩy Thượng, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
52/QĐ-SNN 23-03-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo năm 2023
383/QĐ-SNN 14-11-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện gói thầu phân tích định lượng mẫu hậu kiểm về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng Nông, lâm, thuỷ sản năm 2022
312/QĐ-SNN 20-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện hỗ trợ phát triển các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP thuộc Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2022
308/QĐ-SNN 13-09-2022 Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến
272/QĐ-SNN 08-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mô hình kinh doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao, năm 2022
36/QĐ-SNN 16-03-2022 Quyết định Về việc phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
252/KH-UBND 31-12-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022
61/TB-KL 08-12-2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1197/QĐ-UBND 26-06-2020 Quyết định Điêu chinh, bô sung Kê hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kêt quả vay vốn Ngân hàng Thê giới năm 2020
134/KH-UBND 31-07-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020
43/KH-SNN 26-04-2019 KẾ HOẠCH Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019
1948/QĐ-UBND 05-10-2018 Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
114/KH-UBND 26-07-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
47/TB-SNN 27-06-2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
142/QĐ-SNN 17-05-2018 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, gói thầu: Rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
150/KH-UBND 26-08-2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018
1211/QĐ-UBND 17-07-2015 Danh mục dự án thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020