Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Lịch công tác từ 01-09 tháng 12/2022 01-12-2022 Lịch công tác từ ngày 01-09 tháng 12/2022
28-30T11/LCT 28-11-2022 Lịch công tác từ ngày 28-30/11/2022
T4T11/LCT 21-11-2022 Lịch công tác tuần 04 tháng 11 năm 2022
T3T11/LCT 14-11-2022 Lịch công tác tuần 03 tháng 11 năm 2022
02/T2T11-LCT 08-11-2022 Lịch công tác tuần 02 tháng 11 năm 2022
01/T11-LCT 01-11-2022 Lịch công tác tuần 01 tháng 11 năm 2022
01/LLV 08-08-2022 Lịch công tác từ ngày 08/8/2022- 12/8/2022