Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên đ
29/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/2022/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 -2030
21/2022/NQ-HĐND 22-11-2022 Nghị quyết Quy định một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng
18/2022/NQ-HĐND 27-09-2022 Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thu
23/2022/QĐ-UBND 19-08-2022 Quyết định Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/2022/NQ-HĐND 01-07-2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên
22/2021/NQ-HĐND 09-12-2021 Nghị quyết Quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/HD-SNN 15-08-2018 Hướng dẫn Thực hiện mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
160/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-SGTVT-KBNN 01-08-2018 Hướng dẫn liên ngành thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
385/HDLN-SKHĐT-STC-SNN-NHNN 11-04-2017 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định hỗ trợ đầu tư; nghiệm thu dự án hoàn thành; thanh quyết toán khoản hỗ trợ đầu tư từ chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
02/2017/QĐ-UBND 09-02-2017 Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
Về thủ tục vay vốn ngân hàng thương mại được các chi nhánh TCTD trên địa bàn hướng dẫn cụ thể theo quy định nội bộ của từng TCTD quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay
Tài liệu hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước