Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 15 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/CTr-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành