Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 23 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
142/QĐ-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành