Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn on 20 July 2018
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
39 NHNN.pdf 850.44 KB