Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by on 24 October 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1948/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tập tin đính kèm Size
T9-Danh muc DA thu hut dau tu.xls 46 KB