Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông tin tuyển dụng

SỞ NN & PTNT TỈNH LẠNG SƠN

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 
   

 

Số: 205/TB - BQL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

  Lạng Sơn, ngày 09 tháng 11  năm 2018

                                                         

THÔNG BÁO

                                                              Tuyển dụng viên chức năm 2018

 

 

 Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 165/HD-SNV ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, ngành năm 2018;

Căn cứ Quyết định 474/QĐ-SNN ngày 28/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018;

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT:

  1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
  2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
  4. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo yêu cầu tại Biểu nhu cầu tuyển dụng.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

f. Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Có biểu nhu cầu tuyển dụng đính kèm.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
           5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Một số giấy tờ khác kèm theo hồ sơ, gồm: 

a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ (tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc (Tày, Nùng).

b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn;

d) Năm (05) phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp bản gốc bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ... đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc bằng tốt nghiệp sẽ được trả lại cho thí sinh sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT.

 Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một trong hai vị trí việc làm trên (Cán bộ kỹ thuật hoặc kế toán) thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT (Trường hợp thí sinh có từ 02 bằng đại học trở lên thuộc 02 chuyên ngành khác nhau).

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển

- Trường hợp áp dụng: áp dụng đối với trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển dưới 30 hồ sơ.

- Nội dung, cách thức xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thi tuyển

- Trường hợp áp dụng: áp dụng đối với trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 30 hồ sơ trở lên.

- Nội dung, cách thức xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ

1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian: thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển từ ngày 09/11/2018 đến ngày 07/12/2018. (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT – Tầng 2, Khu Liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 02053.812.229

- Lệ phí hồ sơ: 20.000 VNĐ/01 bộ hồ sơ.

(Hai mươi nghìn đồng/01 bộ hồ sơ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển/xét tuyển, lệ phí thi tuyển/xét tuyển

- Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển/xét tuyển: có thông báo cụ thể sau.

- Lệ phí thi tuyển/xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

a) Dưới 100 thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

b) Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

c) Từ 500 thí sinh trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Thí sinh phải nộp lệ phí thi tuyển/xét tuyển trong ngày tổ chức thi tuyển/xét tuyển và trước giờ bắt đầu tổ chức thi tuyển/xét tuyển mới được thi tuyển/xét tuyển.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Ban ;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

đã ký

 

 

Trần Quang Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Thông báo số:205/TB-BQL ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

các công trình Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí việc làm

Nhu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

Trình độ

Nhóm chuyên ngành

1

Phòng Quản lý dự án

Giám sát thi công, giải phóng mặt bằng; quản lý thiết kế; đấu thầu; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án.

 

08

Đại học 

+ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Công trình thủy lợi);

+ Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông;

+ Kỹ thuật tài nguyên nước;

+ Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

B

B

2

Phòng Hành chính-Tổng hợp

Kế toán

01

Đại học

Kế toán doanh nghiệp

B

B

               

  Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 09chỉ tiêu.