Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Thông báo Về việc thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông tin tuyển dụng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM 2018

 
 

 

 

Số: 01 /TB-HĐTD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 

 

         Lạng Sơn, ngày 02  tháng 01  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc thí sinh đủ điều kiện

dự tuyển dụng viên chức năm 2018

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 28/9/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018;

          Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-SNN ngày 21/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức);

Căn cứ Thông báo số 205/TB-BQL ngày 09/11/2018 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyển dụng viên chức năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 02/01/2019,

          Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo đến các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo) đủ điều kiện dự tuyển vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo vị trí việc làm: Giám sát thi công, giải phóng mặt bằng; quản lý thiết kế; đấu thầu; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án; Kế toán.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn thông báo để anh (chị) biết./.

 

Nơi nhận:                                 

- Thí sinh;

- Cổng thông tin của Sở;

- HĐTD;

- Lưu VT, TCCB.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

Đã ký

 

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Phúc Đạt

DANH SÁCH THI SINH LINK KÈM THEO

http://sonn.langson.gov.vn/sites/sonn.langson.gov.vn/files/Danh%20s%C3%A1ch%20th%C3%AD%20sinh%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91k%20thi.xls