Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by on 19 February 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
09/GM-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành