Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020

Xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020

738.pdfDT phu luc kem theo QD (sau hop 19.3).doc