Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 28 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
13/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành