Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by on 8 September 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1706 /SNN-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành