Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Submitted by on 9 September 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
08/CTr-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành