Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Submitted by on 27 December 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
190 /GM-SNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành