Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 07/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023. Trong 02 ngày 29/8 và 30/8/2023 Đoàn kiểm tra số 02 theo Quyết định số 18/QĐ-SNN ngày 07/02/2023 của Sở do đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn đã kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 tại 02 đơn vị Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Đ/c Đinh Thị Thu, PGĐ Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra Kết luận kiểm tra Trung tâm Khuyến nông

Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của 02 đơn vị. Tại kiểm tra, Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra đã báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và các khó khăn, đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra văn bản, tài liệu kiểm chứng và đề nghị các đơn vị cung cấp, giải trình làm rõ các nội dung sau: Các văn bản ban hành để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế làm việc; kiểm tra máy tính, công tác số hóa hồ sơ, lưu trữ bảo quản tài liệu mật; kết quả triển khai các mô hình dự án, đánh giá kết quả, tiến độ việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao…

Lãnh đạo đơn vị Trung tâm Khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện