Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023

 Nhằm đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ngày 16/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 75/KH-SNN về phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; tập trung xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đưa ra một số chỉ tiêu chính cần đạt như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 3-3,5%;

- Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp chiếm  khoảng 18-19% trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh;

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 300.000 tấn;

- Trồng rừng mới đạt trên 9.000ha, Độ che phủ rừng đạt 64,2%;

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%;

- Diện tích tưới vụ xuân 26.435 ha (lúa xuân 13.250 ha); lúa mùa 26.478 ha;

- Phấn đấu toàn tỉnh năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt trên 80%;

- Hỗ trợ xây dựng mới 05 chuỗi giá trị; Phấn đấu chuẩn hóa trên 15 sản phẩm OCOP; hướng dẫn thành lập mới được từ 35 - 40 hợp tác xã nông nghiệp; Phấn đấu số Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt 45%;

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

 

( link: Chi tiết Kế hoạch 75/KH-SNN ngày 16/8/2022 kèm theo)