Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2030

       Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 2030,

       Ngày 06/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 69/KH-SNN triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022- 2030 giao các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

       Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện theo từng giai đoạn và khối lượng thực hiện cụ thể trên địa từng bàn các huyện, thành phố nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế đồi rừng, nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây