Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai
THÔNG TƯ Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực: Lâm nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chăn nuôi
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Trồng trọt, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật