Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

a

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018

Quyết định File kèm theo: 72.signed.pdfKQ trúng tuyển VC 2018 Kem QĐ.xls

a

Quyết định Về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018

Quyết định số 40/QĐ-SNN ngày 13/02/2019 về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 

Tải File Quyết định tại đây 40.signed.pdf

Subscribe to Thông tin tuyển dụng