Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiêu đề văn bản V/v điều chỉnh Hướng dẫn số 02/HD-SNN ngày 09/02/2022.
Số hiệu 2949 /SNN-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hoàng Đình Nghĩa
File đính kèm V%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20tr%E1%BB%93ng%20c%C3%A2y%20xanh%20ph%C3%A2n%20t%C3%A1n.pdf
Mô tả ---