Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025

 

(Cánh đồng xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Ngày 08/12/2023 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND về Ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ,  tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu  quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nghị quyết ban hành gồm 3 điều và ban hành kèm theo Quy định với 03 chương, 8 điều và Phụ lục Mẫu hồ sơ, cụ thể:

1. Ni dung cơ bn ca d tho Ngh quyết

a) Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết Quy định một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều 2. Điều khoản thi hành.

c) Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Ni dung cơ bn ca d tho Quy định ban hành kèm theo Ngh quyết , như sau:

2.1. Quy định cụ thể

a) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

b) Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Điều 3. Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

d) Điều 4. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: quy định cụ thể nội dung theo từng Chương trình, gồm các hoạt động chính: đào tạo tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học, vật tư thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi, quảng bá xúc tiến thương mại, ...

đ) Điều 5. Hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bao gồm quy định về:

- Hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

+ Quy định về nội dung hồ sơ đề xuất phải xác định rõ: năng lực của đơn vị chủ trì liên kết và các bên liên quan; phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (nếu có); nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia đình, hoặc người dân thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng, hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; dự kiến các rủi ro, giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (nếu có); nội dung khác (nếu có) theo quy định của cơ quan chủ quản chương trình.

+ Nội dung đề nghị hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước phải phù hợp với từng chương trình mục tiêu quốc gia.

e) Điều 6. Điều kiện hỗ trợ; tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng, gồm các quy định về:

- Điu kin h tr d án, phương án sn xut, dch v ca cng đồng: thc hin theo quy định ti khon 13 Điu 1 Ngh định s 38/2023/NĐ-CP ca Chính ph.

- Tiêu chí lựa chọn dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng:

+ Đáp ng các điu kin h tr d án, phương án sn xut, dch v ca cng đồng theo quy định khon 13 Điu 1 Ngh định s 38/2023/NĐ-CP ca Chính ph.

+ Nội dung hoạt động do cộng đồng đề xuất phải phù hợp với kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

+ Hồ sơ đề xuất dự án, kế hoạch phải quy định rõ các yêu cầu thông tin về: Biên bản họp dân; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi tiết theo từng hoạt động, phần đóng góp của các thành viên tổ nhóm; phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có); kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng; nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; các rủi ro và giải pháp tài chính xử lý rủi ro (nếu có); nội dung khác (nếu có).

g) Điều 7. Nội dung hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng: quy định cụ thể nội dung theo từng Chương trình, gồm các hoạt động chính: đào tạo tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học, vật tư thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi, quảng bá xúc tiến thương mại, hỗ trợ cán bộ triển khai dự án, quản lý dự án, ...

h) Điều 8. Hồ sơ đề nghị dự án, phương án; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng: quy định cụ thể về hồ sơ và trình tự thực hiện cho từng nội dung.

2.2. Ph lc Mu h sơ kèm theo Nghị quyết gồm:

- Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (05 mẫu): áp dụng theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ.

- Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (03 mẫu): áp dụng theo mẫu số 04, 05, 06 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

- Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ cộng đồng (03 mẫu): áp dụng theo mẫu số 06, 07, 08 tại Hướng dẫn số 63/HD-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn Mẫu hồ sơ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Việc ban hành Nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong triển khai, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm có sự thống nhất, đồng bộ hiệu quả, góp phần triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo các quy định của Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

(Link Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh xem tại đây)

 

Bài: Vy Quỳnh, VPS.