Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

Công bố các TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp

Theo đó, công bố Danh mục: 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC cấp tỉnh; 02 TTHC cấp huyện) phê duyệt Quy trình nội bộ của: 03 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và 02 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, cụ thể:

- TTHC cấp tỉnh 03 TTHC: (1) Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế; (2) Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế; (3) Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn trồng rừng.

- TTHC cấp huyện 02 TTHC: (1) Xác nhận bảng kê lâm sản; (2) Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các TTHC  được công bố,  sửa đổi, bổ sung theo đúng Quyết định số 240/QĐ-BNN-LN ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đối với 05 thủ tục hành chính được công bố sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; Bộ phận một cửa cấp huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, tại Danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC đã quy định chi tiết các bước thực hiện, cụ thể từng bộ phận, cơ quan giải quyết và thời gian các bước thực hiện./.

Nội dung chi tiết Quyết định công bố tại đây./.